Závislost proudu na napětí na přechodu PN

Rovnici ideálního přechodu PN lze odvodit za určitých podmínek:

Jelikož je odvození této rovnice značně složité, nebudu jej zde podrobně popisovat. Výsledkem je vztah, známý též jako Shockleyho rovnice ideální diody:

.         (1)

UT ...tepelné napětí, které je rovno kT/q, kde k je Boltzmanova konstanta, q náboj elektronu, a T absolutní teplota
U... napětí na přechodu PN
I... proud procházející přechodem
I0 ...saturační proud

Saturační proud I0 je roven:

.   (2)

A...plocha přechodu
NA
...koncentrace akceptorů
ND...koncentrace donorů
ni ...vlastní koncentrace 
Dn,Dp...difúzní koeficient elektronů resp. děr
Ln,Lp...střední difúzní délka elektronů resp. děr

, (3,4)

Z výše uvedených vztahů vyplývá, že saturační proud I0 závisí na:

 

Voltampérová charakteristika ideálního přechodu PN

T [K]NA [m-3]ND [m-3]
0 1022 1022
300 1023 1023
360
 

Přechod PN, Teorie přechodu PN, Kapacita přechodu PN, Voltampérová charakteristika přechodu PN, Použité konstanty a hodnoty