Přechod PN

Na rozhraní přechodu PN difundují volné díry z oblasti P do oblasti  N  a volné elektrony z oblasti N do oblasti P. Tyto volné elektrony a díry mezi sebou vzájemně rekombinují. Tím vznikne v místě přechodu v oblasti N kladná oblast bez volných nosičů náboje a v oblasti P záporná oblast bez volných nosičů. Této oblasti se říká vyprázdněná oblast nebo oblast prostorového náboje (ochuzená oblast, depletiční oblast).


U [V]T [K]NA [m-3]ND [m-3]
-4 0 1022 1022
 0 300 1023 1023
 0,5 360Průběh napětí
 
Průběh intenzity
 
Rozložení náboje
 
Průběh koncentrací
 

Legenda:
w - šířka depletiční oblasti od -xp po xn, v grafech je označena světlejší barvou
- ionizovaný akceptor
- ionizovaný donor
  - díra
  - elektron
pp - koncentrace děr v oblasti P
np - koncentrace elektronů v oblasti P
pn - koncentrace děr v oblasti N
nn - koncentrace elektronů v oblasti N

 

 

Přechod PN, Teorie přechodu PN, Kapacita přechodu PN, Voltampérová charakteristika přechodu PN, Použité konstanty a hodnoty