Kapacita přechodu PN

Kapacita přechodu je složena ze dvou částí:

S oběma těmito kapacitami musíme počítat při návrhu polovodičových součástek, pokud budeme používat časově proměnný signál. Někdy je kapacitu nutno brát jako parazitní jev,  jindy ji naopak využíváme.

 

Bariérová kapacita

Vyprázdněná, nebo-li depletiční vrstva má tloušťku w. Tato oblast je bez prostorového náboje, tloušťka této oblasti w je závislá na přiloženém napětí U. Přechod PN se svou depletiční vrstvou se chová jako deskový kondenzátor s plochou A rovnou ploše přechodu PN, s relativní permeabilitou určenou polovodičem (v našem případě er=12) a s šířkou dielektrika rovné šířce depletiční oblasti w.

Pro strmý přechod je šířka depletiční oblasti rovna:

.   (1)

Dá se tedy napsat závislost mezi šířkou vyprázdněné oblasti a přiloženým napětím:

.   (2)

Pro kapacitu deskového kondenzátoru platí obecný vztah:

.   (3)

Jestliže do tohoto vztahu dosadíme za plochu desek kondenzátoru S plochu přechodu A a za šířku kondenzátoru d, šířku depletiční oblasti w, dostaneme:

.   (4)

Jestliže do tohoto vztahu dosadíme ze vztahu (2), dostaneme:

.    (5)

Po dalších úpravách dostaneme známý vztah:

.      (6)

Ze vztahu pro kapacitu přechodu PN vyplývá, že závislost bariérové kapacity na napětí je nelineární, tvar této charakteristiky je určen koncentračním profilem. Na obrázku jsou dva průběhy pro strmý koncentrační profil (n = 2) a pro lineární koncentrační profil (n = 3). Posuzuje se i poměr Cmax a Cmin pro napětí Umin = -3 V a Umax = -30 V.

 

T [K]NA [m-3]ND [m-3]
0 1022 1022
300 1023 1023
360
 

Důležité body na charakteristice jsou:

Z výše uvedených vztahů plyne, že bariérová kapacita je závislá na :

 Difúzní kapacita

Vzniká, je-li na přechod přiloženo stejnosměrné napětí v propustném směru, na kterém je superponována střídavá složka. Nosiče vykazují jistou dobu života a tím i setrvačné vlastnosti. Je závislá na době života nosičů t a velikosti stejnosměrného proudu I.

       (7).

Kapacitní diody

Využívají kapacity přechodu PN a jsou to v podstatě polovodičové kondenzátory. Jako každý kondenzátor jsou i kapacitní diody charakterizovány činitelem jakosti Q, který je kmitočtově závislý. Chceme, aby byl co nejmenší.

       (8)

 

 

Varikap

Varaktor

Závislost kapacity na napětí

Lineární závislost na stejnosměrném napětí.

Nelineární závislost na stejnosměrném napětí.

Způsob použití

Kapacita se mění se stejnosměrným signálem. Používá se pro malý vf signál, aby se neuplatňovaly vyšší harmonické.

Přivádí se vf signál, vlivem nelinearity vznikají vyšší harmonické proudy. Stejnosměrný signál se zpravidla nepřivádí.

Příklady součástek

KA 201

C = 22 pF

Rs=1,6 ¸ 3 W

VCV300 (Tesla)

Varaktor pro násobič 18 GHz

Je pro vyšší ztrátový výkon

Použití

ladící kapacita pro rezonanční obvody

v násobičích velmi vysokých kmitočtů

Tabulka 1. Charakteristické vlastnosti kapacitních diod

Název kapacitní diody se používá jak pro varaktor, tak i pro varikap; kapacity bývají v rozmezí 20 až 200 pF.

Přechod PN, Teorie přechodu PN, Kapacita přechodu PN, Voltampérová charakteristika přechodu PN, Použité konstanty a hodnoty